Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Socialiniai ir ekonominiai rodikliai

Mokytojo biblioteka

Socialiniai ir ekonominiai rodikliai

Tema „Socialiniai ir ekonominiai rodikliai“ skirta daugiau 8 klasės mokiniams. Nagrinėdami šią temą mokiniai išsiaiškins, pagal kokius ekonominius ir socialinius rodiklius nustatoma valstybių ekonominė galia ir žmonių gyvenimo kokybė. Lygindami skirtingų valstybių socialinius ir ekonominius rodiklius, mokiniai mokysis nustatyti valstybių ekonominius ir socialinius panašumus bei skirtumus. Jie lygins Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių socialinius rodiklius, sukurs straipsnį, sudarys valstybių ekonominės galios žemėlapį.

Temai nagrinėti reikėtų skirti 2–3 pamokas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir pasirinktą veiklą. Siūloma pradėti nuo demonstracijos „Valstybių socialiniai ir ekonominiai rodikliai“. Išnagrinėję demonstraciją, mokiniai žinias ir gebėjimus gilina sudarydami žemėlapį „Valstybių ekonominė galia“ ir kurdami straipsnį „Lietuvos socialiniai rodikliai“. Siekiant pagilinti ir įtvirtinti žinias, atliekamos užduočių lapo „Socialinių ir ekonominių rodiklių palyginimas“ užduotys. Mokiniai savo žinias ir gebėjimus, įgytus mokantis šią temą, gali pasitikrinti atlikdami testą.

 

Demonstracija „Valstybių socialiniai ir ekonominiai rodikliai“

Demonstracija skirta 8 klasės mokiniams susipažinti su pagrindiniais ekonominiais ir socialiniais rodikliais: bendruoju vidaus produktu (BVP), BVP vienam gyventojui, suaugusiųjų raštingumu, vidutine gyvenimo trukme. Nagrinėdami demonstraciją mokiniai išsiaiškins, kaip skiriasi valstybės pagal socialinius ir ekonominius rodiklius. Šią demonstraciją siūloma nagrinėti jau išanalizavus temą „Pasaulio valstybės“. Pamokos veiklą geriausia organizuoti suskirsčius mokinius į grupes po 4–5. Mokiniai, dirbdami grupėmis, turėtų lyginti valstybes, nustatyti, kurios iš jų yra ekonomiškai stiprios, o kurios silpnos, kurių geresni socialiniai rodikliai. Nagrinėjant 1 demonstracijos kadrą, patartina papildomai paanalizuoti demonstraciją „Kodėl šalys prekiauja“. Tai mokiniams padės geriau suprasti importo ir eksporto sąvokas ir svarbą valstybės ekonomikai.

 

Istorija „Lietuvos socialiniai rodikliai“

Ši užduotis skirta ugdyti mokinių kūrybiškumą ir gebėjimą pritaikyti sukauptas žinias, ieškoti naujos informacijos. Straipsnį siūloma kurti išanalizavus demonstraciją „Valstybių socialiniai ir ekonominiai rodikliai“, kad mokiniai galėtų pritaikyti ir įtvirtinti įgytas žinias. Rengdami straipsnį mokiniai taip pat gali pasinaudoti žinyne pateikiama informacija „Nedarbo lygis“, kitais informacijos šaltiniais apie valstybių socialinius ir ekonominius rodiklius. Paskatinkite mokinius Lietuvos socialinius rodiklius palyginti su kitų Europos Sąjungos valstybių duomenimis, išsakyti savo požiūrį, įvardyti problemas, argumentuoti, daryti išvadas ir siūlyti problemų sprendimo būdus.

Sukurtus straipsnius siūloma pristatyti ir aptarti klasėje. Visų mokinių sukurtus straipsnius galima išspausdinti ir sudaryti klasės žurnalą. Susitarus, lietuvių kalbos mokytojas galėtų padėti mokiniams redaguoti straipsnius. Taip mokiniai pagilintų ir lietuvių kalbos žinias.

 

Užduočių lapas „Socialinių ir ekonominių rodiklių palyginimas“

Užduotys skirtos apibendrinti ir pagilinti žinias, įgytas nagrinėjant temos mokymosi objektus, pritaikyti jas analizuojant ekonominių ir socialinių rodiklių duomenis. Prieš atliekant užduotis rekomenduojama prisiminti demonstracijoje „Valstybių socialiniai ir ekonominiai rodikliai“ ir žinyno straipsnelyje „Žmogaus socialinės raidos indeksas (ŽSRI)“ pateikiamą medžiagą. Ieškant informacijos patartina naudotis interneto ištekliais. Kadangi socialinių ir ekonominių rodiklių duomenys gali kasmet kisti, mokiniams galima skirti papildomą užduotį patikslinti 2 užduotyje pateikiamus statistinius duomenis. Atlikę visas užduotis mokiniai turėtų įsivertinti, kaip jiems sekėsi, ką dar norėtų sužinoti apie socialinius ir ekonominius rodiklius. 

 

Žemėlapis ir kartoschema „Valstybių ekonominė galia“

Ši užduotis gali būti skiriama mokiniams, siekiant apibendrinti ir įtvirtinti žinias apie socialinius ir ekonominius rodiklius, ugdyti gebėjimus orientuotis žemėlapyje. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius, galima užduotį sumažinti iki 5 valstybių arba skirti pažymėti daugiau negu 10 valstybių. Taip pat mokiniai turėtų išskirti regionus, kuriuose valstybių ekonominė galia didelė ir kuriuose maža. Išskirtus regionus mokiniai gali pažymėti skirtingomis spalvomis ir užrašyti jų pavadinimus. Dirbdami kompiuterių klasėje mokiniai žemėlapį gali kurti poromis arba ši užduotis gali būti skirta namų darbui. Prieš atliekant užduotį arba ją atlikus, su mokiniais aptarkite, pagal kokius rodiklius yra skiriamos ekonomiškai stiprios ir ekonomiškai silpnos valstybės, kokių priemonių imamasi norint padidinti valstybių ekonominę galią.