Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Sausumos vandenys

Mokytojo biblioteka

Sausumos vandenys

Tema „Sausumos vandenys“ skirta 7–8 klasių mokiniams. Nagrinėdami šią temą mokiniai išsiaiškins, kas yra sausumos (vidaus) vandenys, kaip jie susidaro ir kodėl nevienodai pasiskirsto sausumoje, kaip sausumos vandenų susidarymas susijęs su klimatu. Atlikdami tyrimą jie palygins dvi Pietų Amerikos upes.

Temai nagrinėti reikėtų skirti 3–5 pamokas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir parinktą veiklą. Organizuojant mokymąsi siūloma pradėti nuo demonstracijos „Sausumos vandenų įvairovė“. Išnagrinėjus demonstraciją mokiniai žinias ir gebėjimus gilina sudarydami kartoschemas „Lietuvos upės ir ežerai“, „Europos upės ir ežerai“, „Pasaulio upės ir ežerai“, minčių žemėlapį „Sausumos vandenų nauda žmogui ir gyvajai gamtai“ bei kurdami komiksą „Sausumos vandenų tarša“. Siekiant pagilinti ir įtvirtinti žinias atliekama tiriamasis darbas „Upės“ ir užduočių lapo „Sausumos vandenys ir klimatas“ užduotys. Mokiniai savo žinias ir gebėjimus, įgytus mokantis šią temą, gali pasitikrinti atlikdami testą.

 

Demonstracija „Sausumos vandenų įvairovė“

Demonstraciją siūloma naudoti pradedant mokytis apie hidrosferą. 1 kadras skirtas išsiaiškinti, kas sudaro sausumos vandenis. Jį nagrinėjant mokiniams galima pabrėžti, kad sausumos vandenys skirstomi į požeminius ir paviršinius. Taip pat mokiniams vertėtų priminti apie ledynų susidarymą ir paplitimą – „Ledynų paplitimas ir susidarymas“ ir požeminius vandenis – „Lietuvos gamtos turtai“. 2 kadre mokiniai aiškinsis, kokios yra upės dalys, o 3 kadre – kaip juda vandens apytakos ratas.

 

Minčių žemėlapis „Sausumos vandenų nauda žmogui ir gyvajai gamtai“

Minčių žemėlapį galima naudoti įtvirtinant ir pagilinant žinias apie sausumos vandenų panaudojimą ir jų svarbą žmogui ir gyvajai gamtai. Jį patartina iliustruoti pasirenkamais paveikslėliais. Iliustracijas galima plačiau apibūdinti pateikiant konkrečių Lietuvos ar pasaulio pavyzdžių. Verta paskatinti mokinius atliekant šią užduotį pritaikyti ne tik šios temos, bet ir anksčiau įgytas žinias.

 

Komiksas „Sausumos vandenų tarša“

Komiksas skirtas aptarti sausumos vandenų taršos problemas, pasvarstyti, kokių priemonių galima imtis siekiant jų išvengti. „Pagalboje“ pateikiama informacijos, kaip teršalai patenka į sausumos vandenis. Mokinius taip pat reikėtų paskatinti naudotis ankstesniais mokslo metais ir mokantis kitų dalykų sukauptomis žiniomis. Taip pat pravartu panagrinėti demonstraciją „Vandens tarša ir jos mažinimas“ (http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/temos/vandens_tarsa/). Sukurtus komiksus galima pristatyti klasėje, aptarti ir padiskutuoti, kaip būtų galima mažinti taršą ir patiems prie to prisidėti. Kurdami komiksą mokiniai ugdosi kūrybiškumą ir gebėjimą pritaikyti sukauptas žinias.

 

Tiriamasis darbas „Upės“ ir darbo lapas "Upės"

Tiriamasis darbas skirtas supažindinti mokinius su didžiausiomis Pietų Amerikos upėmis, mokytis surinkti ir apdoroti medžiagą. Mokiniams suteikiama galimybė patiems pagal duotus upės elementus palyginti Amazonės ir Paranos upes, surasti skirtumus ir panašumus, o duomenis ir išvadas surašyti į darbo lapą.

Darbo lape pateikiami klausimai padės mokiniams susisteminti tiriamojo darbo „Upės“ medžiagą, ją analizuoti ir daryti išvadas. 3 užduotis, skirta prognozuoti, kaip keisis upių savybės kintant klimatui, ir padedanti suvokti klimato ir upių ryšius, yra sudėtingesnė, todėl ji labiau tinka aukštesnio pasiekimų lygio mokiniams.

 

Užduočių lapas „Sausumos vandenys ir klimatas“

Užduočių lapą patartina naudoti išanalizavus demonstraciją „Sausumos vandenų įvairovė“ ir atlikus tiriamąjį darbą „Upės“. Atlikdami užduotis mokiniai įtvirtins supratimą apie sausumos vandenis ir ugdysis gebėjimą remtis jau sukauptomis žiniomis apie klimatą ir geografines zonas. Mokinius vertėtų paskatinti atliekant užduotis peržvelgti demonstracijas „Bendroji atmosferos cirkuliacija ir Žemės klimatas“ bei „Augalijos ir gyvūnijos įvairovė Žemėje“. Atliekant 1 užduotį priminkite mokiniams, kad sausumos vandenys skirstomi į požeminius ir paviršinius.

 

Žemėlapis ir  kartoschema „Lietuvos upės ir ežerai“

Ši užduotis gali būti skirta mokiniams nagrinėti Lietuvos sausumos vandenis arba apibendrinti sausumos vandenų temą. Sudarydami kartoschemą mokiniai ugdysis gebėjimą orientuotis žemėlapyje ir į tinkamas vietas įkelti Lietuvos upes ir ežerus. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius galima diferencijuoti ir individualizuoti užduotį – parinkti daugiau ar mažiau objektų. Dirbdami kompiuterių klasėje mokiniai žemėlapį gali kurti poromis.

 

Žemėlapis ir  kartoschema „Europos upės ir ežerai“

Ši užduotis gali būti skirta 8 klasės mokiniams nagrinėti Europos sausumos vandenis arba apibendrinti sausumos vandenų temą. Sudarydami kartoschemą mokiniai ugdysis gebėjimą orientuotis žemėlapyje ir į tinkamas vietas įkelti Europos upes ir ežerus. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius galima diferencijuoti ir individualizuoti užduotį – parinkti daugiau ar mažiau objektų. Dirbdami kompiuterių klasėje mokiniai žemėlapį gali kurti poromis.

 

Žemėlapis ir  kartoschema „Pasaulio upės ir ežerai“

Ši užduotis gali būti skiriama 7 klasės mokiniams nagrinėti pasaulio sausumos vandenis arba atskirų žemynų (regionų) sausumos vandenis. Sudarydami kartoschemą mokiniai ugdysis gebėjimą orientuotis žemėlapyje ir į tinkamas vietas įkelti pasaulio upes ir ežerus. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius galima diferencijuoti ir individualizuoti užduotį – parinkti daugiau ar mažiau objektų. Jei mokomasi apie atskirų žemynų sausumos vandenis, mokiniams galima parinkti objektus arba pateikti užduotį, kad jie patys atpažintų žemynui priklausančias upes ir ežerus, juos įkeltų į žemėlapius. Dirbdami kompiuterių klasėje mokiniai žemėlapį gali kurti poromis.