Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Kas lemia klimatą ir orus?

Mokytojo biblioteka

Kas lemia klimatą ir orus?

Tema „Kas lemia klimatą ir orus?“ skirta 7–8 klasių mokiniams. Ja siekiama paaiškinti šilumos pasiskirstymo Žemėje priežastis ir padarinius, išvardyti klimatą formuojančius veiksnius, apibūdinti juos. Taip pat mokymosi objektai skirti nagrinėti klimato žemėlapius, aiškintis geografinės platumos, vandenynų srovių, Žemės paviršiaus, nuotolio nuo jūros, vyraujančių vėjų ir žmogaus ūkinės veiklos įtaką klimatui.

Demonstracija „Kodėl įvairiose pasaulio vietose klimatas yra skirtingas?“

Demonstracija skirta 7–8 klasių mokiniams. Ji gali būti naudojama vieną ar daugiau pamokų, atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus ir poreikius. Nagrinėdami demonstraciją mokiniai išsiaiškins, kaip geografiniai veiksniai – geografinė platuma, vandenynų srovės, Žemės paviršius, nuotolis nuo jūros, vyraujantys vėjai ir žmogaus ūkinė veikla – formuoja klimatą. Sužinos, kad oro temperatūra Žemės rutulyje keičiasi ne tik nuo Saulės spindulių kritimo kampo, bet ir nuo sausumos ir vandenynų išsidėstymo, vandenynų srovių ir oro masių pernašos, išsiaiškins svarbiausią kritulių pasiskirstymo Žemėje priežastį – aukšto ir žemo atmosferos slėgio juostų išsidėstymą, kuris priklauso nuo geografinės platumos, reljefo, jūrų srovių ir atstumo nuo jūros. Papildomai rekomenduojama panagrinėti 6 klasei skirtą temos „Vėjai“ demonstraciją „Vėjų susidarymas“, kurioje aiškinama vėjų susidarymo priežastys, jų savybės, vėjų tipai, išryškinami esminiai jų skirtumai, geografiniai paplitimo regionai, ir 7–8 klasėms skirtą temos „Vandenynų judėjimas“ demonstraciją „Kodėl juda vandenynų vanduo?“, kurioje paaiškinami dinaminiai vandens procesai, jų susidarymo priežastys (bangavimas, potvyniai ir atoslūgiai, šiltosios ir šaltosios vandenynų srovės), jų svarba klimatui, gyvajai gamtai (augalijai ir gyvūnijai), žmonių gyvenimo būdui. Taip pat pasiūlykite mokiniams prieš aiškinantis demonstracijos 2 kadrą panagrinėti demonstracijas „Kas yra šiltnamio efektas“ (http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/kas_yra_siltnamio_efektas) ir „Žmogaus veiklos įtaka šiltnamio efektui“ (http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/zmogaus_veiklos_itaka_siltnamio_efektui/).

Užduočių lapas „Klimato skirtumai“

Užduotis rekomenduojama atlikti tuomet, kai bus išnagrinėti kiti šios temos mokymosi objektai ir bus atliktos juose pateikiamos užduotys. Prieš atliekant 2 užduotį mokiniams reikėtų priminti, kaip skaičiuojamas temperatūros vidurkis ir brėžiamos temperatūros kreivės. Atliekant 3 užduotį patarkite mokiniams naudotis pasaulio politiniu žemėlapiu. Atliekant 4 užduotį rekomenduojama panagrinėti demonstracijos „Kodėl juda vandenynų vanduo?“ 1 kadrą. Mokiniams apibūdinant savo gyvenamosios vietovės klimatą (5 užduotis) pasiūlykite pasinaudoti interneto šaltiniais. Atlikdami 6 ir 7 užduotis mokiniai papildomos informacijos apie reiškinius ir jų padarinius gali rasti demonstracijoje „Žmogaus veiklos įtaka šiltnamio efektui“ (http://gamta7- 8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/zmogaus_veiklos_itaka_siltnamio_efektui/). Atliekant 7 užduotį parengtus mokinių komentarus karikatūrai patartina pristatyti klasėje ir surengti diskusiją.

Istorija „Visuotinis klimato atšilimas“

Straipsnelį rekomenduojama kurti 7–8 klasėse nagrinėjant klimato temą. Kurdami straipsnelį mokiniai turėtų paaiškinti, kokia žmogaus ūkinė veikla prisideda prie visuotinio klimato atšilimo, kodėl klimatas šiltėja, kokiais būdais galima sumažinti klimato šiltėjimą ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prie to prisidėti. Rekomenduojama straipsnelį kurti išnagrinėjus demonstraciją „Kodėl įvairiose pasaulio vietose klimatas yra skirtingas“ ir skirti Žemės dienai paminėti. Straipsnelio kūrimą ir pristatymą galima panaudoti temai apibendrinti.

Pamokos pavyzdys

Pamokos tema: „Kas lemia klimatą ir orus?“

Bendrosios programos

2. Geografinės informacijos skaitymas

Nuostatos: Geografinės informacijos skaitymas. Argumentuotai vertinti įvairių skirtingų geografinių šaltinių informaciją, suvokti geografinių šaltinių reikšmę aiškinantis gamtos ir visuomenės dėsningumus.

Gebėjimai: 2.4. Analizuojant ir lyginant klimato žemėlapius ir klimatogramas, vertinti klimatą formuojančius veiksnius, jų įtaką skirtingų klimato juostų susidarymui.

Žinios ir supratimas: 2.4.1. Paaiškinti šilumos pasiskirstymo Žemėje priežastis ir nurodyti šio proceso pasekmes. 2.4.2. Išvardyti klimatą formuojančius veiksnius, apibūdinti juos, mokėti paaiškinti klimatogramas.

Mokymo uždaviniai:

Analizuojant Žemės judėjimo aplink Saulę schemas ir paveikslus supažindinti mokinius su priežastimis, lemiančiomis nevienodą šilumos ir šviesos kiekį Žemės paviršiuje, klimatą formuojančiais veiksniais ir mokyti juos apibūdinti.

Išaiškinti, kaip žmogaus ūkinė veikla daro įtaką klimato pasikeitimams ir kokius padarinius tai sukelia, įvardyti priemones, kurios galėtų sumažinti visuotinį klimato atšilimą.

Mokymosi uždaviniai:

Nagrinėdamas Žemės judėjimo aplink Saulę schemas ir paveikslus analizuosiu priežastis, lemiančias nevienodą šilumos ir šviesos kiekį Žemės paviršiuje.

Įvardysiu pagrindinius klimatą formuojančius veiksnius, juos apibūdinsiu.

Išsiaiškinsiu, kaip žmogaus ūkinė veikla daro įtaką klimato pasikeitimams ir kokius padarinius tai sukelia.

Įvardysiu priemones, kurios galėtų sumažinti visuotinį klimato atšilimą.

Paaiškinsiu visuotinio klimato atšilimo priežastis ir padarinius.

Veikla

1. Pamoka pradedama minčių lietumi „Kodėl įvairiose pasaulio vietose klimatas yra skirtingas?“, mokiniai išsako savo mintis, mokytojas jas užrašo lentoje.

2. Mokiniai savarankiškai nagrinėja demonstracijos „Kodėl įvairiose pasaulio vietose klimatas yra skirtingas?“ pirmąjį kadrą. Mokiniai išsiaiškina, kad Žemei judant aplink Saulę ir sukantis apie savo ašį dėl Žemės ašies pasvirimo Saulės šiluma ir šviesa Žemės rutulyje pasiskirsto nevienodai. Taip pat išsiaiškina, kad Žemės rutulyje yra išskirtos penkios klimato juostos (viena karštoji, dvi vidutinės ir dvi šaltosios), kodėl vidutinėse platumose yra keturi metų laikai.

3. Mokytojas paaiškina, kad klimatą lemia ne tik Žemės ašies pasvirimas, bet ir kiti veiksniai.

4. Mokiniai savarankiškai grupėmis nagrinėja demonstracijos „Kodėl įvairiose pasaulio vietose klimatas yra skirtingas?“ antrojo kadro pokadrius ir išsiaiškina, kad toje pačioje klimato juostoje esančių regionų klimato skirtumai atsiranda dėl skirtingo atstumo nuo jūros, vandenynų srovių poveikio, reljefo, aukščio virš jūros lygio, vyraujančių vėjų. Klimatą keičia ir žmonių ūkinė veikla.

5. Kiekviena mokinių grupė visai klasei pristato, ką sužinojo apie klimatą formuojančius veiksnius. 6 pokadryje pateikiamą filmuką stebi visi drauge, jį aptaria ir diskutuoja.

6. Refleksija. Mokiniai papasakoja, kaip jiems sekėsi dirbti savarankiškai ir grupėmis. Kiekviena grupė įvertina kitų grupių darbą.

7. Galima pasiūlyti mokiniams parengti iliustruotą diskusinį straipsnelį mokyklos interneto svetainei Žemės dienos proga apie tai, kaip žmogaus ūkinė veikla sukelia visuotinį klimato atšilimą ir kokių priemonių reikia imtis, kad šis poveikis būtų sumažintas. Tai galėtų būti savaitės ar kelių savaičių projektinis darbas „Visuotinis klimato atšilimas“.

8. Namų darbui skiriamos užduočių lapo „Klimato skirtumai“ užduotys. Galima užduotis skirti pasirinktinai, suskirstyti grupėmis, diferencijuoti. Per kitą pamoką siūloma pristatyti klasėje atliktą 7 užduotį, padiskutuoti, kaip mokiniai ir jų šeimos prisideda prie visuotinio klimato atšilimo mažinimo.