Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Mokytojo biblioteka

Azija

Tema „Azija“ skirta mokiniams susipažinti su Azijos geografine padėtimi, gamta, kraštovaizdžiais, regionais, naudingųjų iškasenų ištekliais, ūkiu, ekonomika ir žmonių kultūros bei gyvenimo būdo ypatumais.

 

Demonstracija „Azijos ypatumai“

Demonstracija skirta susipažinti su Azijos žemyno geografine padėtimi ir analizuoti jos regionų gamtos ir ekonomikos ypatumus, siejant juos su  gyventojų kultūra ir gyvenimo būdu. Demonstraciją siūloma nagrinėti prieš atliekant kitas šios temos užduotis. Iš pradžių galima bendrai susipažinti su Azijos žemyno regionais ir išskirti jų ypatumus. Galima su mokiniais prisiminti, kokios išskirtinės ypatybės būdingos kitiems žemynams. Penkis Azijos regionus galima nagrinėti penkiose grupėse. Mokiniai, išnagrinėję jiems skirtą regioną, galėtų patraukliai ir vaizdžiai jį pristatyti klasės draugams. Tada būtų galima padiskutuoti, kurie regionai labai skirtingi, o kurie panašūs. 

 

Užduočių lapas „Azijos žemynas“

Užduočių lapas skirtas įtvirtinti žinias apie Azijos geografinę padėtį ir regioninį suskirstymą, taip pat palyginti Azijos regionus ir pasirinktas valstybes. Užduotis rekomenduojama atlikti tada, kai jau yra išnagrinėti kiti šios temos mokymosi objektai. Tačiau užduočių lapą galima skirstyti ir dalimis pagal tai, ką norima labiau pabrėžti nagrinėjant demonstraciją ar dirbant su kuriuo kitu mokymosi objektu. 

3 užduotį galima skirti atlikti nedidelėmis grupėmis (po 3–4 mokinius). Grupelėms galima pasiūlyti „įkurti“ turizmo agentūrą, kuri organizuotų kelionę į vieną ar dvi pasirinktas Azijos šalis, ir šioms kelionėms sukurti gidą-lankstinuką. Vieną pamoką galima būtų rinkti informaciją gidui-lankstinukui. Tada namuose apibendrinti ir sukurti dizainą. Dar kitą pamoką galima būtų surengti turizmo agentūrų mugę. Joje mokiniai bandytų „parduoti“ savo agentūrų keliones, pagal savo sukurtus lankstinukus stengdamiesi atskleisti šių kelionių patrauklumą ir išskirtinumą.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Azijos geografiniai objektai ir ūkis“

Užduotis skirta 7 klasės mokiniams ugdytis orientavimosi Azijos žemyne gebėjimus. Mokiniams užduotis gali būti pateikta atlikti kiekvienam savarankiškai arba mokiniai gali būti suskirstyti nedidelėmis grupėmis. Kiekviena grupė gali parengti skirtingus su Azijos žemynu susijusius žemėlapius (vienos grupės mokiniai gali žymėti naudingąsias iškasenas, kitos – ūkio šakas ir pan.). Mokinių sukurti žemėlapiai turėtų būti aptariami, ypač atkreipiant dėmesį į ūkio šakų pasiskirstymo dėsningumus ir ryšį su naudingųjų iškasenų paplitimu. 

 

Komiksas „Pažink Azijos šalis“

Komiksą siūloma kurti išanalizavus demonstraciją „Azijos ypatumai“ ir atlikus užduočių lapo „Azijos žemynas“ užduotis. Kurdami komiksą mokiniai galės pritaikyti įgytas žinias, be to, turės ieškoti papildomos informacijos. Komiksą galima kurti grupelėmis – kiekvienai grupei po šalį. Mokiniai darbą turėtų pradėti nuo informacijos rinkimo, vėliau ją apibendrinti grupėse ir išsirinkti smagiausius bei įdomiausius faktus ir kitą komiksui kurti reikalingą informaciją. Tada pradėti dėlioti komiksą, kur veikėjai stebėtųsi neįprastomis situacijomis ir lygintų Azijos šalių kultūros ir gyvenimo būdo ypatumus su gyvenimu Lietuvoje. Mokiniai gali pasinaudoti „Pagalboje“ pateikiamais teiginiais. Sukurtus komiksus siūloma pristatyti ir aptarti klasėje. Iš mokinių komiksų galima sudaryti komiksų knygelę „Pažink Azijos valstybes“. Viena mokinių grupė galėtų kurti bendrą knygelės dizainą ir viršelius, kurie turėtų patraukti skaitytoją tiek intriguojančiu tekstu, tiek dizainu. Knygelės kūrimo veiklą galima integruoti su lietuvių kalbos pamokomis sukurtam leidiniui redaguoti. Taip mokiniai pagilintų ir lietuvių kalbos žinias.

 

Pamokų ciklo (2–3 pamokų) pavyzdys

Pamokų ciklo tema: „Azija“

Bendrosios programos

Veiklos sritis: 3. Regionų pažinimo raida.

Nuostatos: Ugdyti atsakingą požiūrį į gamtos ir visuomenės problemas, asmeniškai prisidėti prie jų sprendimo. Ugdyti smalsumą ir gebėjimą stebėti pasaulį, norą jį pažinti.

Gebėjimai:

3.1. Pasakyti kriterijus (gamtinius ir socialinius), pagal kuriuos skiriami regionai. Jais vadovaujantis, suskirstyti pasaulį.

3.2. Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais, apibūdinti regionų gamtinės ir socialinės aplinkos sudedamąsias dalis ir mokytis rasti jų ryšius.

Žinios ir supratimas:

3.1.1. Išvardyti didžiausius pasaulio regionus, paaiškinti jų išskyrimo kriterijus.

3.2.1. Apibūdinti regionų geografinę padėtį, pažinimo ir tyrimų raidą, būdingus gamtos ir visuomenės ypatumų bruožus, nusakyti ir apibūdinti svarbiausias regionų problemas.

Mokymosi uždaviniai:

Išsiaiškinsiu Azijos žemyno geografinę padėtį.

Apibūdinsiu Azijos žemyno gamtos įvairovę ir jos išskirtinius bruožus.

Nusakysiu Azijos gyventojų įvairovę ir jų pasiskirstymo dėsningumus.

Išskirsiu svarbiausius Azijos žemyno regionus, jų gamtinius, gyventojų ūkinės veiklos ir kultūrinius ypatumus.

Paaiškinsiu, kaip Azijos žemyno gamtos įvairovė priklauso nuo geografinės padėties.

Sukursiu Azijos geografinių objektų, naudingųjų išteklių ir gyventojų ūkinės veiklos žemėlapį.

Trumpai apibūdinsiu didžiausių ir įtakingiausių Azijos valstybių – Rusijos, Kinijos, Indijos, Japonijos – socialinius, kultūrinius ir ekonominius ypatumus.

Trumpai apibūdinsiu pasirinktos Azijos valstybės pagrindinius (3–5) lankytinus turistinius objektus, gyventojus ir jų kultūrą bei tradicijas.

Analizuosiu Azijos žemyno gyventojų įvairovę, labiausiai žemyne paplitusias tradicijas ir gyvenimo būdo ypatumus.

Veikla

1. Pirmosios pamokos pradžioje siūloma išnagrinėti demonstraciją „Azijos ypatumai“, pasikartoti Azijos žemyno geografinę padėtį ir susipažinti su Azijos regionais.

2. Toliau darbas gali būti organizuojamas grupėmis po 3–6 mokinius, kiekvienai grupei skiriant atidžiau panagrinėti po vieną demonstracijoje pateikiamą regioną (Pietų Aziją, Šiaurės Aziją, Vidurio Aziją, Pietvakarių Aziją, Rytų ir Pietryčių Aziją) ir pasiruošti kitiems klasės mokiniams pristatyti šio regiono ypatumus ir jam priklausančias valstybes.

3. Išnagrinėjus demonstraciją ir pristačius regionus siūloma mokiniams atlikti 1–2 užduočių lapo „Azijos žemynas“ užduotis.

4. Paskui, esant galimybei, naudojantis interaktyviąja lenta arba projektoriumi, galima kartu su mokiniais kurti žemėlapį ir kartoschemą „Azijos geografiniai objektai ir ūkis“. Neesant tokios galimybės, ši užduotis gali būti skiriama atlikti namuose.

5. Antrosios pamokos pradžioje siūloma pasitikrinti, kaip sekėsi kurti žemėlapį ir kartoschemą. Po to galima mokinius suskirstyti grupėmis po 3–4 ir pasiūlyti „įkurti“ turizmo agentūrą, kuri organizuotų kelionę į vieną ar dvi pasirinktas Azijos šalis, ir šioms kelionėms sukurti gidą-lankstinuką. Visą pamoką mokiniai gali rinkti ir pradėti apibendrinti informaciją gidui-lankstinukui.

6. Mokiniams skiriamas namų darbas baigti apibendrinti surinktą informaciją ir sukurti lankstinuko dizainą.

7. Dar kitą pamoką galima organizuoti turizmo agentūrų mugę. Joje mokiniai bandytų „parduoti“ savo agentūrų keliones, pagal savo sukurtus lankstinukus stengdamiesi atskleisti šių kelionių patrauklumą ir išskirtinumą. 

8. Komikso „Pažink Azijos šalis“ kūrimas gali būti dar viena alternatyvi kūrybinė veikla klasėje. Jei klasėje yra daug mokinių, ši užduotis gali būti atliekama vienu metu su turizmo agentūrų muge arba kaip integruojanti veikla kartu su lietuvių kalbos pamokomis.  

9. Antroje trečiosios pamokos pusėje atliekamos testo užduotys. Mokiniai, esant galimybei, gali jas atlikti individualiai arba visa klasė kartu.